تبلیغات
کـــــتابخانه بـــــاحال مـــــن - بـــــال هـــــا
خـــــلاصه داســـــتان:

چرا برادر های ما از هم تنفر دارند؟
چرا همه فکر میکنند که او یک انسان است؟

وقتی دو دوست میخواهند رابطه ی برادر هایشان را درست کنند
اوضاع قالاش میش میشود
یعنی ارزش این کار را دارد؟

تـــــوضیحات داســـــتان:

بامزه و جادویی و پر از پری
--------------------------------------------------