تبلیغات
کـــــتابخانه بـــــاحال مـــــن - انـــــتخاب نـــــهایی
خـــــلاصه داســـــتان:

همیشه با یک دختر لوس هم اتاقی بودن چه بدی دارد؟
چند تا بد است؟

وقتی پدر درباره ی شرکت و ریاست جدید حرف میزند
الکسا،الکس و الکساندر دست به شورش می زنند...
چه شورشی؟
این ها خانواده اند یا جنگجو؟

تـــــوضیحات داســـــتان:

باحال و آموزنده و بزن بزن
--------------------------------------------------
گـــــالری اصـــــلی ها هـــــمراه تـــــوضیح:

الـــــکساندرا
شخصیت: +
سن: 18
خواهر الکس و الکسا است.
کمی شیطان و عاشق خرید کردن است.
ورزش تنیس را دوست دارد و در اوایل داستان از الکسا تنفر داشت.
http://uupload.ir/files/m2zz_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1.png
الـــــکس
شخصت: +
سن: 20
برادر الکساندرا و الکسا است.
عاشق کارکردن در شرکت است.
طرفدار صلح بین دو خواهرش است.

http://uupload.ir/files/6y6_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3.png
الـــــکسا
شخصیت: _
سن: 22
خواهر الکساندرا و الکس است.
عاشق ورزش کردن و خرید کردن است.
از دانشگاه کشور دیگری ترک تحصیل کرد و به محل زندگی اش بازگشت.
http://uupload.ir/files/g8qx_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7.png